KOOLITUSE KALENDER

Vladparal Õppekeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

New Label
0

MEIST

Meie õppeprogrammid on kogenud pedagoogide poolt välja töötatud ning on litsentseeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vastavalt kõikidele erialastele ja Euroopa Liidus üldkasutatavate standarditele. Iga kursuse loengud koosnevad kohustuslikest ja vabalt valitud elementidest, nii ei ole te piiratud antud kursuste raamidega, vaid te võite kursustel omandatule lisada täiendavaid kursusi, näiteks keeleõpingute puhul, jätkata teid huvitava keele õpinguid süvatasemel või valida lisaks teid huvitav aines. Selle võimaluse teostumiseks mõned programmid korraldavad praktika ettevõtetes vastavalt teie erialale.

Kõik loengud toimuvad õppekeskuse ruumes Rävala pst 8, et vabastada teid transpordiga seotud probleemidest (va õppepraktika firmades, soovijaile).

Kõik lektorid on suurte kogemuste ja metoodikaga professionaalid, võimaldades kergesti omandada õppematerjali.
Kui te otsustasite, et te endine elukutse teid enam ei rahulda või ei ole tasuv, tulge meie õppekeskusse. Meie spetsialistid teevad kõik selleks, et aidata teid uue eriala omandamisel.

Vladparal Õppekeskuse õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Vladparal Õppekeskus (registrikood 10011944) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Vladparal Õppekeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitusi.
1.3. Õppetöö toimub aadressil Rävala pst 8 Tallinn.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. asjaajamiskeel on eesti keel, õppekeel eesti ja vene keel
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Vladparal Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. KOOLITUSELE REGISTREERIMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.vladparal.ee), e-posti teel ( vladparal@hot.ee, vladparalkeskus@hot.ee) või telefoni teel (661 2081, 5590 3685). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Vladparal Õppekeskus kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Vladparal Õppekeskus on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Vladparal Õppekeskus poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE 

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2 Õppekavas toodud koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igale kursusele eraldi. Kuruse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korral võib õppemaksu vähendada.

6.3 Koolituse ära jäämine korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.
6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.6. koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2 Õppekavas toodud koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igale kursusele eraldi. Kuruse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korral võib õppemaksu vähendada.

6.3 Koolituse ära jäämine korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.
6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.6. koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Vladparal Õppekeskus kontaktisikut e-kirja teel.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet Vladparal Õppekeskus õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Vladparal Õppekeskus süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONI NÕUDED

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1. Vladparal Õppekeskus ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Vladparal Õppekeskus (edaspidi Õppekeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

2.5 Õppekeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.

2.6 Õppekeskus koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
2.7 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Lektor esitab Õppekeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandus ettepanekute kohta.
3.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendus ettepanekud lektorile.

4. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

4.1 Õppekeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
4.2 Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.